Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Gooiland, Eemland en Flevoland onder nummer 31047357.

Artikel 1 algemeen
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Urban by Eye Wish en Eye Wish Opticiens (zijnde Brilmij Goep B.V., haar gelieerde rechtspersonen en (rechts)personen waarmee zij enig samenwerkingsverband heeft). Hieronder worden ook verstaan: offertes en aanvragen daartoe en door haar gesloten en te sluiten overeenkomsten.

Artikel 2 aanbiedingen
1. Alle offertes zijn gedurende veertien kalenderdagen geldig behalve wanneer uit de offerte iets anders blijkt. De offerte vervalt indien deze niet binnen die termijn door de consument wordt aanvaard.
2. Een overeenkomst tussen Eye Wish Opticiens en de consument komt tot stand doordat Eye Wish Opticiens de order van de consument schriftelijk ofwel elektronisch aanvaardt of een begin met de uitvoering van de order maakt. Als Eye Wish Opticiens een begin met de uitvoering van de order maakt, geldt de factuur van Eye Wish Opticiens tevens als orderbevestiging.

Artikel 3 vooruitbetaling
1. Eye Wish Opticiens is gerechtigd alvorens werkzaamheden en leveringen aan te vangen, een vooruitbetaling van de consument te verlangen van tenminste 25% van de kosten van het product of de dienst, in verband met de betalingsverplichtingen van de consument.
2. Indien Eye Wish Opticiens surseance van betaling krijgt of failliet wordt verklaard en een vooruitbetaling niet of niet volledig kan worden terugbetaald, zal het hoofdkantoor van Eye Wish Opticiens (Postbus 77, 3769 ZH Soesterberg) op verzoek van de consument indien mogelijk een of meer ondernemers aanwijzen die de overeenkomst alsnog zullen uitvoeren onder verrekening van de vooruitbetaalde som. Deze aanwijzing zal zo spoedig mogelijk geschieden, maar in ieder geval binnen tien werkdagen nadat de consument daartoe zijn verzoek bij het hoofdkantoor van Eye Wish Opticiens heeft ingediend en zoveel mogelijk in overleg met de consument.
3. Indien het niet mogelijk is de overeenkomst op de onder lid 2 aangegeven wijze uit te voeren conform de oorspronkelijke overeenkomst, stelt Brilmij Groep B.V. zich garant voor teruggave van de vooruitbetaling aan de consument. Brilmij Groep B.V. betaalt de vooruitbetaalde som aan de consument binnen vijf werkdagen nadat door de consument is aangetoond dat de uitvoering onmogelijk is.

Artikel 4 eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen worden pas eigendom van de consument wanneer deze heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen uit de overeenkomsten die aan de levering ten grondslag liggen en uit de eerder gesloten overeenkomsten. Hieronder vallen ook eventuele schadevergoeding, rente en boete. Voldoet de consument niet aan de betalingsverplichtingen of zijn er gegronde redenen om aan te nemen dat de consument hieraan niet zal voldoen, dan is Eye Wish Opticiens op ieder moment gerechtigd de goederen terug te nemen dan wel niet uit te leveren.

Artikel 5 overmacht
1. Wanneer omstandigheden zich voordoen die niet toe te rekenen zijn aan Eye Wish Opticiens, haar personeel en/of door haar ingeschakelde derden, is er sprake van overmacht en is Eye Wish Opticiens niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog en daarmee vergelijkbare situaties, overheidsmaatregelen, werkstakingen, belemmeringen door derden en transportmoeilijkheden. Maar ook door Eye Wish Opticiens onvoorziene technische complicaties, brand, ontploffing, andere ernstige storingen in het bedrijf van Eye Wish Opticiens welke niet voor risico van Eye Wish Opticiens komen vallen hieronder, alsmede de omstandigheid dat Eye Wish Opticiens een prestatie van een derde die van belang is voor de door Eye Wish Opticiens te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt waardoor Eye Wish Opticiens niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Eye Wish Opticiens kan dan de keuze maken de consument te berichten dat zij de overeenkomst ontbonden acht of de overeenkomst op een in nader overleg vast te stellen tijdstip alsnog zal uitvoeren.
2. Indien Eye Wish Opticiens de overeenkomst ontbindt, zal een gedane vooruitbetaling worden terugbetaald.

Artikel 6 ontbinding
Indien de consument aan enige verplichting ten opzichte van Eye Wish Opticiens niet, niet volledig of niet tijdig heeft voldaan, aan hem surseance van betaling is verleend, hij in staat van faillissement is verklaard of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, is de consument van rechtswege in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen van Eye Wish Opticiens direct opeisbaar en is Eye Wish Opticiens bevoegd om de overeenkomst direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming – gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis – deze ontbinding niet rechtvaardigt.

Artikel 7 levertijd
1. Levertijden worden bij wijze van benadering verstrekt. De toepasbaarheid van artikel 7:46f lid 1 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Wanneer Eye Wish Opticiens de goederen eenmaal aan de consument heeft aangeboden, gelden deze als geleverd.
2. Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de consument Eye Wish Opticiens schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij alsnog een termijn van veertien dagen voor de nakoming wordt geboden. Gaat Eye Wish Opticiens binnen deze nadere termijn niet tot aflevering over, dan heeft de consument het recht zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren, behoudens in geval van overmacht.

Artikel 8 betaling
1. Het aan Eye Wish Opticiens verschuldigde bedrag dient direct bij aflevering ofwel na het verrichten van de diensten tegen afgifte van een betalingsbewijs te worden voldaan, tenzij partijen anders overeenkomen.
2. Wanneer een factuur wordt toegezonden, geldt een betalingstermijn van maximaal veertien kalenderdagen na de factuurdatum. De consument is automatisch in verzuim wanneer hij na het verstrijken van deze betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft betaald.
3. Voor zover Eye Wish Opticiens zich ter incasso van haar vordering rechtstreeks wendt tot de zorgverzekeraar van de consument, behoudt Eye Wish Opticiens het recht om van de consument betaling te verlangen voor zover de zorgverzekeraar niet of niet tijdig tot betaling van het geleverde overgaat.
4. Indien de consument in verzuim is, stuurt Eye Wish Opticiens hem een betalingsherinnering, waarin zij de consument op zijn verzuim wijst en alsnog de gelegenheid biedt binnen een termijn van tien kalenderdagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het verschuldigde bedrag te betalen.
5. Indien de consument ook dan niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Eye Wish Opticiens bevoegd zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan.

Artikel 9 wettelijke rente en buitenrechtelijke kosten
1. Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft Eye Wish Opticiens de bevoegdheid de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 BW in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim.
2. Ingeval de consument in gebreke blijft met betaling van een verschuldigd bedrag, is de consument gehouden alle in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke incassokosten, minimaal gelijk aan 15% van de uitstaande vordering, aan Eye Wish Opticiens te voldoen.

Artikel 10 opschorting van betalingsverplichting
De consument is in geval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en de ernst van de klacht. De consument is hierdoor niet vrijgesteld van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.

Artikel 11 annulering
In verband met het productieproces dienen annuleringen binnen 24 uur na het sluiten van de overeenkomst per aangetekende brief bij Eye Wish Opticiens te worden gemeld. De consument is, ongeacht of de annulering binnen deze 24 uur wordt gemeld, gehouden aan de Eye Wish Opticiens die kosten te betalen die zij in redelijkheid heeft gemaakt.

Artikel 12 garantie
1. Eye Wish Opticiens garandeert dat de door haar verrichte oogmeting en de door haar vervaardigde bril en/of andere verschafte hulpmiddelen voldoen aan de normen die hiertoe in overleg met het Keurmerkinstituut Consumentenproducten zijn vastgesteld. In geval van geconstateerde gebreken in oogmeting en/of briluitvoering en/of andere hulpmiddelen is Eye Wish Opticiens verplicht een nieuwe oogmeting te verrichten en/of het geconstateerde foutieve product te vervangen. Verder garandeert Eye Wish Opticiens dat de door haar geleverde goederen voldoen aan eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij het aangaan van de overeenkomst zijn bedoeld. De te verrichten diensten zullen tevens worden uitgevoerd volgens de vereisten van de geldende vakdiploma’s.
2. Onverminderd het hiervoor genoemde, moeten klachten over direct waarneembare gebreken van goederen binnen veertien kalenderdagen, doch uiterlijk binnen twee maanden na aflevering dan wel na het verrichten van de desbetreffende diensten, bij Eye Wish Opticiens zijn ingediend. Klachten over niet zichtbare gebreken dienen binnen veertien kalenderdagen, maar tenminste binnen twee maanden nadat het gebrek is geconstateerd of geconstateerd had kunnen worden, schriftelijk te zijn ingediend. Bij het overschrijden van vermelde termijnen vervalt het recht om te reclameren, tenzij de consument van het overschrijden hiervan redelijkerwijs geen verwijt kan worden gemaakt. In alle gevallen moet Eye Wish Opticiens een redelijke termijn worden gegund teneinde de klachten te onderzoeken en eventuele gebreken te verhelpen.
3. Aanspraak op garantie vervalt indien derden of de consument zonder toestemming van Eye Wish Opticiens (herstel)werkzaamheden aan het door Eye Wish Opticiens met garantie geleverde product heeft verricht of heeft laten verrichten.
4 De consument is gerechtigd een afschrift van het door Eye Wish Opticiens vastgestelde brilvoorschrift mee te nemen. Dit is echter alleen mogelijk voor zover de consument aan zijn betalingsverplichting(en) ingevolge deze algemene voorwaarden heeft voldaan.
5. Schade die ontstaat aan goederen die ter reparatie en/of andere behandeling worden aangeboden maar die gezien hun leeftijd een verhoogd risico voor schade met zich meebrengen, is voor rekening en risico van de consument, mits dit van tevoren is medegedeeld.
6. Het bovenstaande beperkt de rechten die de consument krachtens de wet toekomen niet.

Artikel 13 aansprakelijkheid
1. Alle aansprakelijkheid van Eye Wish Opticiens ten opzichte van de consument is beperkt tot nakoming van de in artikel 12.1 opgenomen garantieverplichting.
2. Eye Wish Opticiens is in geen geval aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik door de consument of derden van de goederen, tenzij de schade te wijten is aan een gebrek waarvoor Eye Wish Opticiens aansprakelijk is uit hoofde van de niet nagekomen verstrekte garantie, of uit hoofde van productenaansprakelijkheid.
3. Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door niet-leidinggevend personeel van Eye Wish Opticiens of door ingeschakelde derden, indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade en bedrijfs- of milieuschade (zoals omzet- en winstderving, geleden verlies, gedane investeringen, reputatieschade etc.) wordt uitdrukkelijk uitgesloten, behalve indien er sprake is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel aan de zijde van Eye Wish Opticiens.
4. Indien en voor zover ondanks het bepaalde in dit artikel op Eye Wish Opticiens toch enige aansprakelijkheid rust, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal €1.500 (zegge: vijftienhonderd euro) per schadegeval en maximaal €20.000 (zegge: twintigduizend euro) per kalenderjaar, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel aan de zijde van Eye Wish Opticiens.

Artikel 14 garantstelling
1. De consument machtigt Eye Wish Opticiens de vergoeding voor de aankoop, die geheel of gedeeltelijk wordt verstrekt door de zorgverzekeraar, te claimen bij de zorgverzekeraar. De consument verklaart hierbij (middels ondertekening van de garantstelling) volledige kennis te hebben van de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar waaronder hem door Eye Wish Opticiens ten laste van de zorgverzekeraar een gehele of gedeeltelijke vergoeding voor gezichtshulpmiddel (bril of contactlenzen) is verstrekt.
2. De consument verklaart te beschikken over een rechtsgeldige zorgverzekering bij de zorgverzekeraar.
3. De consument verklaart geen declaratie voor een bril of contactlenzen ten laste van deze verzekering te hebben ingediend of in te gaan dienen na aanvraag met betrekking tot de in de polisvoorwaarden vernoemde periode.
4. De consument verklaart de kosten van de bril of contactlenzen aan Eye Wish Opticiens te vergoeden als blijkt dat de zorgverzekeraar om enige reden niet tot (gedeeltelijke) vergoeding overgaat.

Artikel 15 overig
1. Eye Wish Opticiens houdt zich aan de wet- en regelgeving betreffende privacy. Door een overeenkomst aan te gaan met Eye Wish Opticiens geeft de consument toestemming zijn gegevens op te slaan en te gebruiken conform de Wet bescherming persoonsgegevens.
2. Op de rechtsverhouding tussen Eye Wish Opticiens en de consument is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of deze voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de rechtbank te Utrecht, ongeacht het recht van Eye Wish Opticiens een geschil voor te leggen aan de rechtbank in het arrondissement waar de consument gevestigd is. Indien Eye Wish Opticiens aangeeft een beroep te willen doen op dit artikel en aan de consument schriftelijk aangeeft de beslechting van een geschil voor te willen leggen aan de rechtbank te Utrecht, dient de consument het binnen één maand schriftelijk aan Eye Wish Opticiens te laten weten als hij het geschil aan de rechter wenst voor te leggen die volgens de wet bevoegd is, bij gebreke waarvan de rechter te Utrecht bevoegd is.